Denne vejledning er skrevet til de personer, som skal sidde i hallen og afvikle en turnering, som allerede er

planlagt i Tournament Planner (TP).Filen

Filen, som turneringen afvikles i, gemmer selv løbende, således at den altid indeholder senest indtastede

resultater. Det kan dog være en god idé med mellemrum at lave en back-up:

Vælg Turnering i værktøjslinjen for oven, vælg back-up og derefter OK.

Hvis du har modtaget filen på en USB eller via en mail – er det vigtigt lige at få gemt filen ned på PC’en inden

turneringen startes.Live score

Det er vigtigt, at du sikrer at live score er aktiveret.

Gå i Internet i værktøjslinjen for oven, vælg Offentliggør og se, at der er sat flueben i Auto Upload Resultater.


Vær opmærksom på at denne funktion (Auto upload resultater) kun sikrer offentliggørelse af resultater, mens

offentliggørelse af afbud, indsættelse af reserver, ændring i tider m.m. først offentliggøres, når der klikkes på

offentliggør-knappen i skærmbilledet lige ovenfor.Afvikling af turneringPrintning af deltagerlister

Til brug for registrering af om spillerne er kommet kan du printe en liste:

Vælg Udskrivning Spillere i værktøjslinjen for oven og derefter Spillere og Spillere…


Hvis man bare ønsker en lang liste, klikkes på Alle og derefter OK.


Hvis det er en stor turnering, kan du med fordel printe en liste med herrer og en med damer, fordelt efter alder

eller andet. I så fald markeres f.eks. herrer – og der klikkes på Vælg og derefter OK.


Efter der er klikket på OK fremkommer en boks, hvor du kan vælge hvilke informationer, der skal fremgå af

listen – klik på Ingen og derefter på Navn, Fornavn og Klub. Klik på OK og listen kan printes.Registrering i TP af at spillerne er kommet - ”Check in”:

Systemet indeholder en funktion – check in – hvor man kan angive at spillerne er kommet:


Vælg kampe i værktøjslinien til venstre.


Alle kampene, som skal afvikles, kommer frem. Du kan højre-klikke på en spiller/kamp og vælge Check-in.


Når spilleren er tjekket ind, ændrer firkanten ud for spilleren farve fra rød til grøn. Når spilleren er kaldt på

banen, ændrer farven på firkanten sig fra rød eller grøn til gul.


Det gør ikke nogen forskel om alle eller kun nogle spillere er tjekket ind. Hvis du ønsker at du ved indtjekning får markeret alle spillerens kampe som tjekkede ind - skal du gå til turneringsoplysninger på forsiden (klik på Oversigt i venstre kolonne) og vælge Rækker og ændre Check-in til "Pr. spiller".Opdatering af kampnumre

I billedet med kampe vil du kunne se om kampnumrene er opdaterede. 

Hvis de ikke er opdaterede går du i Lodtrækning i værktøjslinien for oven og vælger "Kampnumre...". Derefter vælges den dag og startnummer som er relevant, hvorefter der klikkes OK. Du vil nu kunne se at kampnumrene er blevet opdaterede.Printning af dommersedler

Inden du printer er det vigtigt at sikre at din printer er valgt som "foretrukken" printer.

I værktøjslinjen for oven vælges Udskrivning -> Kampe -> Kampkort


I billedet, der kommer frem, vælges dagen og evt. lokation – hvis turneringen er programsat i flere haller. Det

kan være en fordel ikke at printe alle dommersedler – men kun vælge et tidsrum, hvor kampenes deltagere

kendes. F.eks. kendes deltagerne i puljevinderkampene først når puljerne er spillet.


Klik OK – og vælg derefter indstillingerne

som vist på billedet til højre.


Klik OK igen og du får en ”Vis udskrift” af

din udskrift.


Hvis du synes at kampkortene bliver for små kan i stedet vælges 6 pr. side.


Klik derefter på printer-iconet øverst på siden – og kampkortene printes. Det er ikke muligt kun at printe nogle kampe

indenfor samme tidsperiode. Sætter du tiden til kl. 12.00 vil den printe alle kampe tidssat kl. 12.00 – uanset

om de er klar til afvikling og uanset, om du har printet dem tidligere.Udkald af kampe

I værktøjslinjen til venstre vælges kampe. Herefter fremgår alle de kampe, der er programsat.


For oven kan du sortere på spillested, hvilket er meget vigtigt, hvis der er programsat i flere haller med

individuelle dommerborde. Derefter vises kun kampene i din hal.


Når du har kaldt kampen ud i højttaleren, flyttes den til banen ved at klikke på kampen – holde musen nede

og trække kampen op på den rette bane (drag and drop):

Er den lille spiller vist på banerne øverst til venstre er banen optaget.


Får du flyttet en forkert kamp til en bane -> højreklik på banen og vælg ”Ryd bane”. Du skal desuden lige åbne dommersedlen på skærmen (dobbeltklik på kampen) og fjerne baneangivelsen.


Når du ser at en kamp slutter, anbefales det straks efter, at spillerne har forladt banen at kalde den næste

kamp. For at holde styr på, hvem du har kaldt på banen, hvor der stadig er spillerne fra den tidligere kamp

registreret, dobbeltklikker du på den nye kamp:

Hvorefter du vælger i menuen, hvilken bane du har kaldt ud på.


Herefter fremgår banen på skærmbilledet – men uden det lille bane-icon. Det kommer først, når du har

trukket kampen op på banen.


Pause

En spiller har ret til pause efter hver kamp. Længden af pausen fremgår af turneringsreglementets §10, stk. 8.


Pauser fremgår ved at spilleren er markeret med et lille ur – hvoraf det fremgår hvor lang pause, der er tilbage

Når uret forsvinder, er pausen overstået.


Pausens længde indstilles ved at klikke på Oversigt i venstre værktøjslinje og derefter på Oplysninger.

Vælg fanen Lodtrækninger i den boks der kommer frem – og indstil pausen til det ønskede

– sædvanligvis 15 minutter.Indtastning af resultater

Ved at dobbeltklikke på enten kampen i listen eller på banen, hvor kampen har spillet, fremkommer dette

billede:


Her indtaster du tabers point og programmet skriver så automatisk vinders point (typisk 21). Hvis sættet er

vundet 24-22 indtaster du 22, hvorefter programmet selv skriver 24. Når alle spillede sæt er tastet vil markeringen

ud for Vinder: ukendt flytte sig til den spiller, der har vundet kampen.


OBS – du kan hoppe mellem felterne for indtastning af resultater med piletasterne på dit tastatur.


Hvad gør jeg ved w.o. – inden kampen og i løbet af kampen:


Hvis kampen ikke spilles vælges w.o. (walk over) i den

drop down menu, som kommer frem, når der klikkes på

pilen ud for status, og så sættes der desuden en markering

i ringen ud for den spiller, der vinder kampen.


Hvis kampen startes og en spiller trækker sig (f.eks. med

en skade), så vælges igen w.o. og igen vælges vinderen.

I denne situation skal resultatet på tidspunktet for

kampens afbrydelse indtastes.


Hvis en spiller diskvalificeres, vælges Dis. Hvis begge

spillere i en kamp har trukket sig, vælges Ingen kamp. Og

overføres en spiller fra kvalifikation til hovedturneringen

vælges Promoted.


Når du har tastet resultatet af den sidste kamp i en pulje vil du blive spurgt om du ønsker at sende spilleren videre - altså flytte puljevindere til cup-turneringen. Her skal du svare ja!

Skulle du ved et uheld ikke få ført vinderen videre til cup-turneringen kan du stille dig på pladsen i cup-turneringen hvor spilleren skal stå og dobbeltklikke på pladsen - og derefter vælge spilleren fra listen, der kommer frem.


Afbud

(HUSK at offentliggøre turneringen igen – efter indsættelse af afbud, som omtalt på side 1).


Hvis du modtager afbud fra en spiller, går du til Overblik i venstre værktøjslinje.


Du finder rækken, kategorien og til sidst spilleren.


Du højreklikker på spilleren og vælger Hovedturnering,. Status -> Afbud.


I skærmbilledet, der fremkommer, sættes status til


Afbud – hvis der er tale om et afbud inden spilleren går i gang med at spille i denne kategori.


De kampe som påvirkes af afbuddet forsvinder ikke af sig selv. Det kan være en fordel at markere kampene med en farve - så de er nemt synlige i kamp-billedet. Dette gøres ved, at du umiddelbart efter at du har sat afbud højreklikker på de kampe (en efter en) som påvirkes af afbuddet - og vælger Marker og derefter en farve.

Derefter vil disse kampe også være markeret i skærmbilledet med kampe.


Evt. kan man gå ind under "Lodtrækning" og finde alle spillers kampe der og sætte dem til W.O hvis man vil gøre dette med det sammeIndsættelse af reserve

Hvis du ønsker at indsætte en reserve, skal spilleren som det vigtigste stå som tilmeldt i turneringen.


(Se bilag 2 til manualen, hvordan du opretter en spiller, hvis en spiller, som ikke er tilmeldt turneringen, ønsker

at indtræde som reserve).


Hvis spilleren er tilmeldt i en kategori – men ønsker at træde ind som reserve i en anden kategori, skal du

først tilmelde spilleren til denne række.


Du vælger Spillere i værktøjslinien til venstre – og derefter finder du spilleren i listen. Du dobbeltklikker på spilleren,

hvorefter en boks med oplysninger om spilleren kommer frem. Øverst i boksen vælges fanen Rækker.

Denne spiller er tilmeldt i HS og HD. Ønsker spilleren at træde ind som reserve i MD tilføjes et flueben i kassen

ud for MD. Tryk OK.


Gå til Lodtrækninger i venstre værktøjslinje og stil dig på den spiller / det par, hvor der skal indsættes en reserve.

Højreklik og vælg

  1. i single Vælg tilmelding og
  2. i double Skift makker.


1. Single

Vælg tilmelding -> Vælg personen der skal indsættes -> klik OK

Sig derefter ja til at den ene spiller skal erstatte den anden.


2. Double

Højreklik på parret og vælg Skift makker

I boksen, der fremkommer, vælges i det øverste felt hvilken spiller, der skal erstattes med en reserve og i det

nederste felt vælges hvilken spiller der skal sættes ind i stedet.

Klik OK.

Hvis begge spillere i parret skal udskiftes, gentages ovenstående for spiller 2.


Reglerne for afbud og hvornår der kan indsættes reserver, fremgår af Turneringsreglementets §10.


Hvis du i double har 2 halve afbud – altså du har to par som begge mangler en makker, så kan disse to spillere sættes sammen. I turneringsreglementet står i §10, stk. 2:


Opstår der ved afbud to halve doubler, kan disse sammensættes til en. Den nye double skal da placeres på den plads, hvor den nederste (med højeste nr.) spiller er placeret, medmindre den ene spiller er seedet. I dette tilfælde skal det nye par placeres på den plads, hvor den seedede spiller står. Er det to seedede spillere, der sammensættes, skal parret placeres på den højest seededes plads.


Det par, der ikke skal spille fjernes fra lodtrækningen ved at højreklikke på parret og vælge Slet tilmelding fra lodtrækning.


Hvis det fjernede par har vundet første kamp på w.o., skal denne fjernes. Modstanderparret der har vundet uden kamp føres frem til næste runde ved at dobbeltklikke på den kamp de har vundet uden kamp. Den plads som blev gjort tom – ved at slette tilmelding fra lodtrækning – forbliver tom.


Parret skal derefter skilles – ved at gå i spiller i venstre kolonne – finde spilleren, dobbeltklik – og vælg fanen rækker – og derefter stille sig på f.eks. HD og vælge <Ingen> nederst.


Nu er begge de to spillere der er slettet fra lodtrækningen frie – og ved at at stille dig på den plads i lodtrækningen, hvor det nye par skal stå, højreklikke og vælge skift makker – kan du vælge den rigtige udskiftning.


Den plads som blev gjort tom – ved at slette tilmelding fra lodtrækning – forbliver tom. Modstanderparret der har vundet uden kamp føres frem til næste runde ved at dobbeltklikke på den kamp de har vundet uden kamp.Dommere

Hvis du har dommere til rådighed, oprettes disse først i filen:


Vælg Oversigt i værktøjslinjen til venstre, derefter Oplysninger og vælg fanen Officials.

Klik på Tilføj – indtast navn på dommeren og klik på OK. Gentag hvis flere dommere og klik på OK.


Når du skal printe et Scorekort/Kampskema til dommeren, vælges Kampe i venstre værktøjslinje. Du dobbeltklikker

på den kamp, der skal dømmes. Her indsættes banenr., som vist ovenfor og dommeren indsættes.

Klik på Udfør og derefter Kampskema. Når du har printet, klikker du på OK for at lukke boksen.


Præmier

Der er for nuværende ikke en funktion til at holde styr på præmier og om disse er uddelt. Der kan dog printes

en liste over vindere ved at gå til Udskrivning -> Turnering -> Vindere

Udfyld næste boks som vist nedenfor og tryk OK.

Hvorefter listen kan printes.Afslutning af turnering

Når turneringen er færdigspillet, foretages en sidste gang

Internet -> Offentliggør -> Offentliggør – så du sikrer, at de endelige resultater og vindere findes i systemet.